Pravidla soutěže

Oficiální pravidla reklamní soutěže „Vánoce s Kutilem“
a
souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1.   Vyhlašovatelem soutěže je společnost Železářství KUTIL, s.r.o., IČ: 25950070, se sídlem nábřeží Závodu míru 2712, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16890 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže

2.1.   Soutěž probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace dostupné na webové adrese www.kutil.cz/soutez.

2.2.   Doba trvání soutěže je stanovena na období od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017.

3. Základní principy soutěže

3.1.   Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.2.   Výhrami v soutěži jsou aku šroubovák Extol Lady 402401, multifunkční kleště a nůž Stanley a 3 ostřiče nožů a seker Roll Sharp Fiskars.

3.3.   O výhře a pořadí v soutěži rozhoduje slosování, které se provádí zvlášť pro každou cenu, a to v pořadí 5., 4., 3., 2. a 1. cena.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1.   Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Označení výherce či soutěžící, které používáme v těchto pravidlech, se vztahuje na účastníky mužského i ženského pohlaví.

4.2.   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Železářství KUTIL, s.r.o., IČ: 25950070, se sídlem nábřeží Závodu míru 2712, 530 02 Pardubice, a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

4.3.   Podmínkou účasti v soutěži je vstup soutěžícího do soutěže přihlášením se do soutěžní aplikace na webové adrese www.kutil.cz/soutez (dále jen „soutěžní aplikace“) a uvedení kontaktní e-mailové adresy a dalších požadovaných údajů přímo do formuláře v soutěžní aplikaci.

5. Princip a průběh soutěže

5.1.   Princip soutěže je založen na splnění soutěžního úkolu. Soutěžním úkolem je správné zodpovězení tří otázek dostupných v soutěžní aplikaci.

5.2.   Výhru v soutěži získá pět soutěžících, kteří správně zodpoví všechny soutěžní otázky a budou následně vylosováni.

5.3.   Jedná se o slosovací soutěž. Slosování proběhne samostatně pro jednotlivé ceny, a to v pořadí 5., 4., 3., 2. a 1. cena.

5.4.   Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím soutěžní aplikace dostupné na webové adrese www.kutil.cz/soutez.

5.5.   Soutěžní čas začíná 27. listopadu 2017 a končí dne 15. prosince 2017.

6. Výhry v soutěži

6.1.   Pět soutěžících, kteří budou po ukončení soutěže vyhlašovatelem vylosováni, získávají každý jednu cenu podle pořadí slosování. Vyhlašovatel se dohodne s výhercem na místě a čase převzetí výhry.

6.2.   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6.3.   Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry, tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze jejich hodnotu proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6.4.   Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této e-mailové adrese budou soutěžící po ukončení soutěže nejpozději do 3 pracovních dnů informování o výhře, způsobu jejího doručení a dalším postupu. Neuvedení kontaktní e-mailové adresy povede k zániku nároku na výhru. V případě, že soutěžící neodpoví na e-mail o získání výhry nejpozději do 7 dnů od jeho odeslání vyhlašovatelem, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7. Osobní údaje

7.1.   Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěžní aplikace vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži pro marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a případné další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

7.2.   Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

7.3.   Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

7.4.   Soutěžící přihlášením do soutěžní aplikace uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele info@kutil.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na příslušný hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

7.5.   Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie v soutěžní aplikaci, ve sdělovacích prostředcích, v elektronických médiích, na webových stránkách vyhlašovatele, facebookových stránkách vyhlašovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

8.2.   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

8.3.   Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.kutil.cz/pravidla-souteze. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@kutil.cz.

  

Předchozí článek Následující článek