Pravidla soutěže

Oficiální pravidla reklamní soutěže „S Kutilem na Karla

a

souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1.   Vyhlašovatelem soutěže je společnost Železářství KUTIL, s.r.o., IČ: 25950070, se sídlem nábřeží Závodu míru 2712, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16890 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže

2.1.   Soutěž probíhá prostřednictvím e-mailové komunikace mezi soutěžícím a vyhlašovatelem.

2.2.   Doba trvání soutěže je stanovena na období od 31. 7. 2023 do 7. 8. 2023.

3. Základní principy soutěže

3.1.   Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.2.   Výhrami v soutěži jsou vstupenky na hudební festival KAREL 2023. Každý ze 3 výherců získá 2 vstupenky.

3.3.   O výhře a pořadí v soutěži rozhoduje odpověď na soutěžní otázku (dále „tip“), která je nejbližší správné odpovědi. Pokud se víc soutěžících strefí do správné odpovědi či odešle stejný nejbližší tip, vyhrávají ti soutěžící, jejichž tipy byly doručeny dříve (jako první/druhý/třetí v pořadí). Platný je vždy jen jeden tip za jednoho soutěžícího. Pokud jeden soutěžící pošle více tipů, platný je pouze ten poslední.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1.   Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Označení výherce či soutěžící, které používáme v těchto pravidlech, se vztahuje na účastníky mužského i ženského pohlaví.

4.2.   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Železářství KUTIL, s.r.o., IČ: 25950070, se sídlem nábřeží Závodu míru 2712, 530 02 Pardubice, a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

4.3.   Podmínkou účasti v soutěži je vstup soutěžícího do soutěže odesláním svého tipu, jména a příjmení a telefonního čísla na e-mail cermakova@kutil.cz. Jako kontaktní e-mailová adresa soutěžícího je chápána ta, ze které je tip odeslán.

5. Princip a průběh soutěže

5.1.   Princip soutěže je založen na splnění soutěžního úkolu. Soutěžním úkolem je odeslat tip, kolik Karlů vytvoří objednávku na e-shopu KUTIL.cz během 1.-7. 8. 2023 do 23:59?

5.2.   Výhru v soutěži získají tři soutěžící, kteří odešlou buď správný tip, nebo tip nejbližší správné odpovědi.

5.3.   Jedná se o tipovací soutěž. O výhře a pořadí v soutěži rozhoduje tip nejbližší správné odpovědi, a to v pořadí první, druhá, třetí cena.

5.4.   Soutěž probíhá výhradně odesláním tipu na e-mail cermakova@kutil.cz.

5.5.   Soutěžní čas začíná 31. července 2023 v 00:01 a končí dne 7. srpna 2023 ve 23:59.

6. Výhry v soutěži

6.1.   Tři soutěžící, jejichž tipy budou nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku, získají každý 2 vstupenky na hudební festival KAREL, který se koná 18.-19. 8. 2023 v letní restauraci Machač. Vyhlašovatel se dohodne s výhercem na místě a čase převzetí výhry.

6.2.   Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za případné zrušení hudebního festivalu KAREL pořadatelem. V takovém případě není za výhru poskytována žádná náhrada.

6.3.   Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry, a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze jejich hodnotu proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6.4.   Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této e-mailové adrese budou soutěžící po ukončení soutěže nejpozději do 3 pracovních dnů informování o výhře, způsobu jejího doručení a dalším postupu. Neuvedení kontaktní e-mailové adresy povede k zániku nároku na výhru. V případě, že soutěžící neodpoví na e-mail o získání výhry nejpozději do 7 dnů od jeho odeslání vyhlašovatelem, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do 18. srpna 2023, kdy hudební festival KAREL začíná, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7. Osobní údaje

7.1.   Soutěžící uděluje odesláním svého tipu na e-mailovou adresu cermakova@kutil.cz vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži pro marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a případné další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

7.2.   Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

7.3.   Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

7.4.   Soutěžící odesláním svého tipu na e-mailovou adresu cermakova@kutil.cz uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele info@kutil.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na příslušný hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

7.5.   Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie na webových stránkách vyhlašovatele, ve sdělovacích prostředcích, v elektronických médiích, na facebookových stránkách vyhlašovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

8.2.   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

8.3.   Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.kutil.cz/pravidla-souteze. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@kutil.cz.

Předchozí článek Následující článek